Nieuwsbrieven

NEWSLETTER 9

De toekomst van oudereneducatie in Europa: Leren uit ervaring

Tweede ForAge Pan-Europese Conferentie – een terugblik

ForAge is een Europees multilateraal netwerk met als centrale doelstelling het bevorderen en bekend maken van ervaringen met het leren van ouderen. De tweede internationale pan-Europese conferentie werd gehouden in Boedapest, Hongarije, van 30 september tot 1 oktober 2013.

Het evenement werd georganiseerd door de lokale partner Trebag Property en Project Management Ltd en viel samen met de Internationale Dag van de VN van de Ouderen op 1 oktober. De conferentie onderzocht trends en ontwikkelingen binnen de oudereneducatie en wat kan worden geleerd van de ervaringen van Europese initiatieven op dit gebied. Een breed scala van interessante presentaties en levendige workshops maakte de conferentie bijzonder productief en nuttig.

Na een welkom aan de aanwezigen door professor John Benyon van de Universiteit van Leicester uit de UK (For Age coördinator), werd de conferentie ingeleid door Peter Kövesd, Managing Director van Trebag Ltd, en Zoltán Loboda, hoofd van de Educatieve Autoriteit, Juridische en Administratie, de afdeling Internationale Betrekkingen van de Hongaarse regering.

Setting the scene

'De overheden van demoderne wereld concentreren hun  financiële middelen meer en meer op het initieel onderwijs en de voorbereiding arbeidsmarkt. „Betekent dit dat oudereneducatie steeds meer gezien wordt als  een luxe investering in welvarende landen?”  Dit was een vraag die Dr Alan Tuckett, voorzitter van de Internationale Raad voor Volwassenenonderwijs (ICAE) opwierp tijdens zijn presentatie en hij probeerde om wat antwoorden te geven. Hij sprak over leerbehoeften van jongeren en volwassen, alfabetisering van volwassenen en het Wereld Sociaal Forum en zei dat "een andere wereld mogelijk is'. Dr Michael Sommer, projectleider van Europese Infonet Volwassenenonderwijs, Duitsland, sprak over zijn ervaring van het delen van informatie over het volwassenenonderwijs en oudere studenten in heel Europa.

Dr Koen DePryck, Vrije Universiteit Brussel en het Centrum voor Volwassenenonderwijs Antwerpen, België, betoogde dat de traditionele lineaire modellen van het formele onderwijs niet meer toereikend zijn en dat voor de toekomst van oudereneducatie een aanpak noodzakelijk isdie gebaseerd is op een niet-lineair systeem met inbegrip van bijvoorbeeld community-based learning, open leren, niet-formeel en intergenerationeel leren.

Oudereneducatie in Europa

Jim Soulsby, ForAge Facilitator uit de UK sprak over het belang van leren op latere leeftijd en de plaats van het ForAge-netwerk. Hij zei dat statistieken over ouderen en educatie vaak slechts tot de leeftijd van 64 verzameld worden. Slechts 4% van de ouderen in Europa houdt zich bezig met educatieve actiiteiten. Hoewel er veel getuigenissen van oudere studenten zijn over de voordelen van het leren, zijn er maar weinig analyses beschikbaar. Eén van de doelstellingen van ForAge is om een ​​lange-termijn-platform te creëren dat toegang geeft tot Europese gegevens en de analyses daarvan om ervoor te zorgen dat oudereneducatie representatief vertegenwoordigd is.

Stefanie Steinbauer en Claudia Unger, van de Oostenrijkse federatie van blinden en slechtzienden, uit Wenen, hiledeneen opvallende presentatie over het project Visal - Slechtzienden Senioren Actief Leren. Roger Estelle Curto van de Escuder Mollon Senior Citizens’ Universiteit in Castellón, Spanje, introduceerde een toolkit voor de evaluatie van educatie voor ouderen  genaamd ”EDU Imporving Seniors' Quality of Life”.

Focussen op Hongarije

De volgende plenaire bijeenkomst was gericht op oudereneducatie in Hongarije. Bálint Boga MD, van de Hongaarse Stichting Hospice in Boedapest, stelde dat de verlenging van het leven betekende dat oudere mensen het nodig hebben om te leren en dat onderzoek uitwijst  dat ze ook kunnen leren. Een voordeel van oudereneducatie is dat oudere mensen minder afhankelijk en meer zelfredzaam worden. In Hongarijeis de  levensverwachting 23,4% hoger dan tien jaar geleden. 15% van de mensen boven de 60 lijdt aan dementie en 18% vetoont symptomen van depressie. 4,5% van de mensen in de leeftijdsgroep van 55 tot 64 jaar neemt deel  aan buitenschoolse opleidingen. Voor de 65-72 jarigen is dat minder, 2,2%.

Katalin Vámos, marketing en fitnesstrainer, gepresenteerde gegevens over door 50-plussers in Hongarije. Slechts 20% maakt regelmatig gebruik van internet, maar 61% van hen hebben wel social media profielen.

Aaan het slot van deze sessie kwam Professor Jósef Jászberényi, directeur van het Researchcentrum voor Geronto-Educatie van het King Sigismund College in Boedapest tot een aantal conclusies in een presentatie over ouderen en educatie in Hongarije. Een probleem dat hij aan de orde stelde was dat dit onderwijs vooral  in buurthuizen plaatsvindt  en niet op hogescholen of universiteiten, die meestal niet geïnteresseerd zijn in ouderen. De eerste dag van de conferentie werd afgesloten met vragen en discussie, gevolgd door een receptie.

Viering van de VN Dag van de Ouderen

De tweede dag van de conferentie begon met een presentatie door Zsófia Pustztai MD, hoofd van het Hongaarse bureau van de World Health Organisation in Boedapest. Het thema van deze plenaire bijeenkomstg was 'Actief ouder voegt gezond leven aan de jaren toe'. Voor de WHO vormt de hoogbejaarden één van de twee meest kwetsbare leeftijdsgroepen. Het actieplan WHO op Healthy Ageing brengt actief ouder worden in beeld. Voor de WHO is chronologische leeftijd niet de indicator voor veroudering en stelt dat het beleid daar meer rekening mee moet houden. Het VN-rapport ”Een waardig leven voor iedereen" benadrukt de voordelen van de bijdragen van ouderen voor de samenleving.

De volgende sessie was een toespraak van professor Franz Kolland, Universiteit van Wenen, Oostenrijk, die van de voordelen van het leren op latere leeftijd sprak. Hij ondersteepte dat leren een continue bezigheid door het leven heen is en dat een leven lang leren het beeld over ouder worden verandert. Een aantal studies hebben aangetoond dat er positieve effecten van educatie zijn op het episodisch geheugen en ook dat een leven lang leren de gezondheidsituatie verbetert. Degenen die deelnemen aan educatie zoeken waarschijnlijk sneller medische hulp om zelf-diagnose te vermijden. Ze herstellen ook beter van ziekten. Een leven lang leren bevordert sociale integratie, gaat de risico's van armoede tegen, verbetert gelijke kansen en mogelijkheden en is munitie tegen negatieve stereotyperingen van veroudering. De belangrijkste beperking oor leren op latere leeftijd is armoede. Het is ook waar dat leren voor ouderen ongemakkelijk kan zijn en dat educatie opnieuw kan leiden tot pijnlijke herinneringen.

Workshopsessies

De tweede middag van de conferentie was gewijd aan parallelle workshops, geleid en gefaciliteerd door ForAge partners.

Post-conflict leren en de rol van ouderen: Er waren voorbeelden uit Ierland, Portugal en Hongarije. Deelnemers verklaarde dat iedereen in de EU , direct of indirect, zich in een post-conflict situatie bevindt en dat ouderen een centrale rol daarbij spelen in het bouwen van bruggen met de jongere generaties.

Ouderen en Erasmus +: De deelnemers aan de workshop conlcuderrden dat het Grundtvig-programma van de EU  zeer succesvol, met name oor het stimuleren van oudereneducatie. Maar de vrees bestaat dat in het nieuwe Erasmus + programma ouderen minder prioriteit zullen krijgen. De rol van ForAge werd gezien als netwerken en sensibiliseren via lobby en samenwerking met andere netwerken.

De leerbehoeften van ouderen uit etnische minderheden, migranten en Roma Gemeenschappen: De deelnemers kwamen hier tot de conclusie dat men voorzichtig moet zijn met de verschillende minderheidsgroepen op een hoop een gooien. Desalniettemin onderstreepten zij dat ouderen in deze groepen meer sociale uitsluiting en achterstand ervaren dan anderen. De verkenning van hun wortels, geschiedenis en ervaringen zou helpen om verbindingen tussen groepen en culturen van minderheden te maken. Volwasseneneducatie moet hier helpen om dit te vergemakkelijken.

Leren en opleiding voor en over ouderen in zorg-en psychogeriatrische instellingen: Er waren drie interessante bijdragen uit heel Europa over de opleiding van opleiders in het werken met ouderen in zorg-instellingen. Deelnemers deden de suggestie dat ForAged de verhalen van leerders met reflecties van zorgverleners zou kunnen verzamelen en pulbiceren.

Intergenerationeel leren: Drie voorbeelden van goede praktijken werden gepresenteerd. De rode draad was dat leren niet moet worden gezien als alleen belangrijk voor kinderen, want er is een scala van onderwerpen die ouderen kunnen leren van kinderen, zoals ICT, feitelijk leren en sociaal-cultureel leren. Een aanvullende bevinding van de discussie in deze workshop was dat gevarieerde iet-formele leeromgevingen vaak inspirerenderblijken te zijn  dan educatieve instellingen.

De rol van informatietechnologie in het leren op latere leeftijd : Tijdens deze workshop werd het ICT-gebruik van senioren in Europa en de uitbreiding van de projecten naar nieuwe Europese landen besproken.

Luisteren naar oudere leerders

Na de workshops was er een plenaire sessie over “de stem” van de oudere leerders. Mariana Matache, van Asociate Euroed in Boekarest, Roemenië presenteerde het project 'The Citizen Comes First'. Het project organiseerde lokale seminars over democratie en samenwerkingsverbanden met als doel Roemeense burgers te empoweren en hen te stimuleren tot zelforganisatieprojecten. Er was een lokaal actieplan en zelforganisatieprojecten, bijvoorbeeld over het schoonhouden van de straten, het opzetten an ouderengroepen en het geven van beurzen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Professor Ionut Popa, van Asociate Euroed in Boekarest, Roemenië, legde uit dat in het post-communistische tijdperk verandering optreedt en mensen leren om zelf de leiding van de plaatselijke initiatieven te nemen. Er was bijvoorbeeld een lokale-krantgroep, een seniorenclub en een cultureel centrum.

Sean Dillon van Age en Opportunity, Dublin,  uit Ierland onderzocht het project 'Count Us In'. Het doel van het project was om te evalueren hoe ouderen kunnen worden ingezet om de gezondheid en het welzijn te bevorderen en om hun vaardigheden te gebruiken ten gunste van de lokale gemeenschap. Ze toonde aan dat oudere leerlingen bezig waren met vrijetijdsleren, maar niet met maatschappelijk engagement. Ze beval aan om in de  training an faciltatoren maatschappelijk engagement te stimuleren, met name onder 75-plussers, om te proberen meer gemarginaliseerde ouderen te bereiken en om het aantal deelnemende mannen te verhogen.

Er volgende twee andere presentaties. Ildikó Berény, een promovendus uit Hongarije, gaf een presentatie over het leren van mogelijkheden voor ouderen door trainingsmethoden in de Márianosztra Penitentiaire Inrichting. Er waren nu meer gevangenen in deze gevangenis met een zeer laag opleidingsniveau; 14% had de basisschool niet afgemaakt. De instelling moedigt zowel deelname aan educatieve cursussen als aan beroepsopleidingen aan. Er waren goede resultaten: de leerders rapporteerden een toegenomen gevoel van eigenwaarde, wat leidt tot een betere communicatie en minder geweldsincidenten. Vervolgens sprak Zbigniew Durczok van SMZK Krzeszowice uit Polen, over de Universiteiten van de Derde Leeftijd (U3A) in Polen. De eerste U3A in Polen werd in 1975 opgericht in Warschau en nu zijn er inmiddels 385 U3As, voornamelijk in de grote steden, vooral gesteund door lokale, regionale en nationale overheden en door de Nationale Bank. Er waren 3 soorten U3A: groepen op basis van onafhankelijke organisaties, van universiteiten of van bilbbiotheken. Er was ook intergenerationele samenwerking waarin studenten ouderen onderwezen met wederzijds voordeel. Een aantal oude ouderen hadden een discussie ogeorganiseerd over  een universiteit van de Vierde Leeftijd.

Slotbijeenkomst

In de afsluitende sessie, was er sprake van een goed algemeen gevoel over de conferentie, de presentaties en de workshops. De aanwezigen waren het erover eens dat ze veel nuttige informatie en praktische ideeën haddn gehoord en dat de discussies zeer vruchtbaar en stimulerend waren geweest.

Jim Soulsby vatte de conferentie samen en merkte op dat het de discussie over nieuwe perspectieven had aangemoedigd. Verder werden goede praktijkvoorbeelden en interessant onderzoek met elkaar gedeeld.

Professor John Benyon feliciteerde de sprekers om de kwaliteit van hun bijdragen en hun commentaar op de waardevolle workshops en discussies, die  plaats hadden gevonden in een vol programma. Er waren een aantal inspirerende verhalen van oudere leerders gepasseerd. Hij bedankte in het bijzonder Barbara Varga-Pinter, de congresorganisator voor al haar grote inzet die deze conferentie zo succesvol en onvergetelijk maakte.

Meer informatie over de conferentie en de presentaties zijn te vinden op de website van ForAge: www.foragenetwork.eu

Manuela Hinterberger, FORAGE partner, bia-net, Graz, Oostenrijk, maart 2014, manuela.hinterberger@bia-net.org

 

 
NEWSLETTER 8
 
Leren op latere leeftijd voor senioren uit minderheidsgemeenschappen
met een etnische, migranten-, vluchtelingen- of Roma achtergrond
 
Kernpunten Europa.
 • Veel oudere mensen worden gemarginaliseerd in Europa. Ouderen uit etnische minderheden, migranten, vluchtelingen en Roma-gemeenschappen worden in nog sterkere mate gemarginaliseerd.
 • Veel ouderen uit diverse groepen getuigen van de sociale, mentale, fysieke en gezondheidsvoordelen van deelname aan educatieve activiteiten. Van ouderen uit etnische minderheden, migranten, vluchtelingen en Roma-gemeenschappen zijn echter maar weinig ervaringen of onderzoeksresultaten bekend.
 • Er is steeds meer onderzoeksbewijs dat leren op latere leeftijd niet alleen toegevoegde waarde voor ouderen, maar ook voor de hele samenleving heeft.
 • De Eurostat bevolkingsonderzoeksdata en de gegevens over deelname aan volwasseneneducatie suggereren dat niet meer dan één op de 25 personen van 65 en ouder bezig is met leren. Zelfs als de gegevens alleen betrekking hebben op formeel leren, suggereren eerdere gegevesn over participatie aan educatie dat het totale cijfer waarschijnlijk meer dan vier op de 25 is. Tussen 84% en 96% van de 65-plussers in Europa is niet betrokken zijn bij enige vorm van educatie.
 • Er is het nodige bekend over de educatieve behoeften en prestaties van het kleine aandeel van ouderen die betrokken is bij educatie. Er is echter zeer weinig bekend over de behoeften, dromen en aspiraties van degenen die niet met leren bezig zijn.
 • De uitkomsten van door Grundtvig gefinancierde later-life programma's toont aan dat voor veel ouderen leren het meest succesvol is als dat tegemoet komt aan hun eigen behoeften in een specifieke tijd van hun leven en als dat plaats vindt in locaties en instellingen waar ze zich comfortabelen vertrouwd voelen.
 • Onderzoek op diit gebied geeft aan dat de deelnemersbijdragen van etnische minderheden, migranten, vluchtelingen en Roma-gemeenschappen veel lager zijn dan die van de inheemse bevolking.
 • Het beperkte bewijs van educatieve projecten toont aan dat succesvolle programma’s voor ouderen in eerste instantie zich vaak orienteerden op hun levensomzwervingen van ouderen en de verschillende levensfases als een manier om het reine te komen met hun wereld van vandaag. Deze aanpak kan hen helpen de vaardigheden en de informatie te ontdekken die ze nodig hebben hun leven voor het gevoel beter te maken, een grotere eigen inbreng te leveren en de uitdaging aan te gaan met de vooroordelen waarmee zij worden geconfronteerd.
 • Europa dat veel media-aandacht krijgt die vaak de inspanningen verduistert om de behoeften binnen deze gemeenschappen te begrijpen - vooral die van de ouderen onder hen. de Roma die ook last hebben van sociale uitsluiting en marginalisering. Er is ook een beweging van de Roma-gemeenschappen uit Zuidoost-Europa als gevolg van de verschillende vormen van onderdrukking: http://www.spiegel.de/international/europe/europe-failing-to-protect-roma-from-discrimination-and-poverty-a-942057.html 
 • In het kort zijn de belangrijkste thema's de volgende: 
                     Oudere mensen uit etnische minderheden, migranten, vluchtelingen en Roma                                       gemeenschappenondervinden waarschijnlijk de minste voordelen van de onderwijs                           programma's.
                     Er is weinig informatie over hun behoeften om zinvolle leeractiviteiten te creëren .
                     Er zijn weinig Europese voorbeelden van goede praktijken als richtsnoer.
                     De statistische gegevens over de deelname niveaus is onvoldoende.
                     Er is een gebrek aan overheidsbeleid of financiering om dit werk te ondersteunen..
                     Er wordt relatief weinig onderzoek gedaan op dit gebied en dus is er een gebrek aan                           kennis van de leerbehoeften van etnische minderheden, migranten, vluchtelingen en                         Roma gemeenschappen.
 
    
       Wat is er bekend?
 
       Ondanks de Europese richtlijn inzake rassengelijkheid,            bedoeld om discriminatie op grond van ras of etnische              afstamming te voorkomen, zijn veel Roma nog steeds het        slachtoffer van vooroordelen en diepgewortelde sociale          uitsluiting
                                       
 
 
 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/index_en.htm
 
Roma Routes is een EU-Cultuurprogramma partnerschapsproject van erfgoedorganisaties en Roma vertegenwoordigers uit Duitsland, Griekenland, Slovenië, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk. Het was de bedoeling om de interculturele dialoog tussen Roma en niet-Roma te stimuleren ter bevordering van hetEuropese Roma cultureel erfgoed. De nadruk an het project op culturele kwesties belicht de rol van ouderen als overbrengers van traditionele waarden en geschiedenis van de gemeenschap: http://www.romaroutes.eu/about/
 
Binnen het FRISM50+ lerend partnerschap kijken zes organisaties uit vijf landen (Oostenrijk, Denemarken, Germ-any, Nederland en Turkije) naar manieren om senior migranten te vinden, te bereiken en te betrekken bij mogelijkhrden om te leren. Informatie over dit project is nu beschikbaar op http://www.vhs-hamburg.de/%C3%BCber-uns/projekteprojects/archiv/frism-50-1102
 
AAMEE richt zich op de bevordering van actief ouder worden en de sociale, culturele en economische integratie van oudere migranten en senioren uit etnische minderheden, en benadrukken vrijwilligerswerk en de opkomst van nieuwe cultureel gevoelige producten en diensten op het gebied van bijvoorbeeld wonen, zorg , onderwijs, vrije tijd, cultuur en marketing. Het eindrapport van het project in 2009 verklaarde dat de onderwijsbehoeften van allochtone ouderen niet werden verwaarloosd omdat ze vaak gezien werden als economische migranten of gastarbeiders die naar huis zouden terugkeren ij hun pensionering. AAMEE vond ook dat waar er opleidingsmogelijkheden bestonden dat deze voor de meer "rijke " mensen waren:
http://www.aamee.eu/Final_project_report/Project-report.pdf
 
Workshops bij de 2013 ForAge conferentie in Boedapest gingen in op de ervaringen van de deelnemers.
 
Workshop bij FORAGE conferentie, Boedapest
30 Sept 1 oktober 2013
 
In Roemenië is de regering is zich zeer bewust van de Roma-problematiek met een Roma bevolking die sinds 1930 meer dan verdubbeld is. De overheid heeft nu een nationaal agentschap ingesteld voor de Roma-gemeenschappen, maar vooralsnog is er weinig activiteit met ouderen uit deze gemeenschap. De ervaring in Nederland leert dat er nu bij de 3e of 4e generatie problemen ontstaan waaruit de omvang en duurzaamheid van marginalisering te voorschijn komt. Een deel van de interventies zijn te dwingend met externe doelstellingen in plaats van dat die door de gemeenschappen zelf gecreëerd worden. Over het algemeen is men van mening dat de belemmeringen voor het werken in deze gebieden te wijten zijn aan vooroordelen, van boven opgelegde interventies en negatieve mediabeeldvorming met elke community-based ontwikkelingen zullen getoetst moeten worden aan 'slechte pers'.
 
Wat kan eraan gedaan worden?
 
 • Meer effectieve dataverwerving en-analyse is nodig om de argumenten te onderbouwen voor meer, betere en verschillende educatieve mogelijkheden.
 • Het weinige materiaal dat bestaat behoeft verdere analyse om belangrijke factoren voor succes en falen te helpen vaststellen.
 • Grotere kennis van de nationale en regionale acties met met betrekking tot deze gemeenschappen is vereist.
 • Er moet vebindingen tot stand komen met representatieve organisties van de gemeenschappen op Europees, nationaal en regionaal niveau om de leerbehoeften van hun oudere mensen te markeren, hun huidige bewustzijn en toekomstige intenties beter in beeld te krijgen. gezondheid, sociale, familiale en persoonlijke voordelen van leren op latere leeftijd, met een speciale nadruk op ouderen uit minderheden en gemarginaliseerde gemeenschappen. leensloopbenadering die sociaal uitgesloten groepen zal aanmoedigen om te leren.
 • Er is verder concreet onderzoeksbewijs nodig overde gezondheid, sociale, familiale en persoonoijke voordelen van leren op latere leeftijd, met een speciale nadru op ouderen uit minderheden en gemarginaliseerde gemeenschappen.
 • Er is meer kennis en begrip nodig van een levensloopbenadering die social uitgelsoten groepen zal aanmoedigen om te leren.
 
Enkele vragen voor de lezers
 
Kunt u For Age voorzien van voorbeelden van:
 • Praktische projecten die ouderen uit etnische minderheden, migranten, vluchtelingen en Roma-gemeenschappen proberen te bereiken, te onderwijzen en kracht te geven?
 • Relevant nationaal, regionaal en lokaal beleid?
 • Onderzoeksbewijs of onderzoekdetails waaraan momenteel wordt gewerkt?
 • Statische bevolkingsgegevens op basis van etniciteit, migratie en leeftijd, en relevante data met betrekking tot particpatie in educatie?
 • Testimonia van relevante oudere leerders over wat hun leerproces hen aan voordeel gebracht heeft en van de persoonlijke en maatschappelijke barrières die zij hebben overwonnen? Samenwerking tussen miniteries, sectoroverschrijdende NGO's en representatieve organisaties uit de gemeenschappen leidt tot een groter inzicht in de leerbehoeften, de doelgerichtheid van de voorziening en een betere financiering?
Indien u om het even welk aspect van deze nieuwsbrief wenst te bespreken, vragen heeft aan ForAge over deze of andere aspecten van de activiteiten van het netwerk, of een relevant verwaarloosd of verkeerd onderwerp aan de orde wilt stellen, neem dan contact met ons op via onze website www.foragenetwork.eu , of maak gebruik maken van het ForAge discussieforum http://www.foragenetwork.eu/en/forum/, of neem contact op met de relevante nationale partner.
Jim Soulsby
ForAge Facilitator
februari 2014
Jim.soulsby@btinternet.com
 

NEWSLETTER 7

ForAge – jaarverslag 2012-2013

Wat is ForAge?

Het project is een Europees multilateraal netwerk  dat gericht is op het communiceren van de ervaringen met leren op latere leeftijd om daarmee hoge praktijkstandaarden te creëren.

Waarom is dit netwerk opgericht?

Sinds het eerste Europese Jaar van de Ouderen en Solidariteit tussen de generaties in 1993 zijn er meer dan 1000 pan-Europese beurzen, projecten, trainingsevenementen, seminars, programma's en netwerken bezig met het leren op latere leeftijd. Dit aantal  is aanzienlijk toegenomen dankzij het Grundtvig-programma  dat als gangmaker en financier fungeert  voor fantasierijk en innovatief werk in heel Europa. In 2012, hebben oudere leerders direct geprofiteerd van 11 van de 61 multilaterale projecten. Het is echter moeilijk toegang te krijgen tot informatie over deze initiatieven, omdat hun initiële financiering beëindigd is  en er geen uitgebreide zoeklijst is.  Dit laat zien dat we hiervan niet optimaal gebruik hebben gemaakt  en dus niet kunnen voortbouwen op al deze rijke ervaringen op het gebied van het delen van informatie, het analyseren en beoordelen van hun  waarde en het effect op het onderwijs en het beleid inzake vergrijzing en het creëren van netwerken om dit allemaal te doen. Recent onderzoek naar de voordelen van het leren op latere leeftijd is niet aan te tonen op basis van pan-Europese ervaring als bewijs.

Het partnerschap

1.  Universiteit van Leicester, Leicester, UK

2.  Bia-net, Graz, Oostenrijk

3.  50plus Hellas, Athene, Griekenland

4 . Trebag Property & Management Ltd, Boedapest, Hongarije

5.  Lunaria, Rome, Italië

6.  The Elephant Learning in Diversity, Nijmegen, Nederland

7.  PRO-MED sp. z o.o., Gdansk, Polen

8.  AidLearn, Lissabon, Portugal

9.  IMBD, Brno, Tsjechië

10. EUROED, Boekarest, Roemenië

11 Vereniging voor Onderwijs & Ageing - AEA, UK

12. Comenius Universiteit, Bratislava, Slowakije

13. MERIG, Graz, Oostenrijk

14. U3A, Universiteit van Ljubljana, Slovenië

15. Cordoba University, Cordoba, Spanje

16. U3A Age Action, Dublin, Ierland

Wat willen we bereiken?

De educatie van ouderen is om verschillende redenen nog nooit een hoge prioriteit geweest in heel Europa - de wens om middelen te primaire in te zetten voor jongeren en de ongelukkige overtuiging dat geld besteden aan ouderen niet rendabel is. Maar de ervaring leert dat de voordelen van het stimuleren van ouderen om  een vorm van educatie op  latere leeftijd na te streven enorm zijn. Oudereneducatie creëert vrijwilligers en mensen die zich actief ergens voor in willen zetten; het verbetert de inzetbaarheid, het smeedt intergenerationele banden, verbetert de gezondheid en het welzijn. Het maakt het ook overdracht, uitwisseling en  het creëren van kennis binnen en tussen generaties mogelijk. In de huidige kennissamenleving  worden alle generaties geacht te blijven leren omdat ze voortdurend blootgesteld worden aan nieuwe uitdagingen.

De projecten in de afgelopen 12 jaar in het kader van het Grundtvig financieringsprogramma bieden goede voorbeelden van deze voordelen. Het doel van de ForAge databank is verzamelen categoriseren en beschikbaar stellen van informatie over deze en andere projecten. Nader onderzoek van deze gegevens zal kwalitatief en  kwantitatief veel bewijs opleveren van de waarde van investeren in oudereneducatie voor individuen, gezinnen en de samenleving. Veel Europese landen hebben een gezond en actief ouderenbeleid ontwikkeld gericht op het stimuleren van leren op latere leeftijd, maar in deze tijd van recessie is er nauwelijks bewijs van de toegenomen investeringen op dit gebied. 

Daarnaast zijn er de demografische veranderingen in onze samenleving die geleid hebben tot een toenemend aantal en aandeel van 50-plussers in onze bevolking die er bovendien niet wars van zijn hun stem te laten horen bij de ontwikkeling en de uitoefening van gelijkheid en rechtvaardigheid. ForAge wil van al deze trends en ontwikkelingen gebruik maken om samen beter op te trekken en ons allen in staat te stellen  voor toekomstige programma's beter gebruik te maken van de informatie over beleid, onderzoek, opleiding en praktijk. Naast  de databank zal ForAge het  debat over verschillende aanpalende vraagstukken, waar we zorg over hebben of die om nadere actie ragen,  stimuleren of initiëren.

 Het ForAge netwerk heeft vijf belangrijke beoogde gebruikersgroepen geïdentificeerd om  haar activiteiten op te richten:

1 Beleidsmakers en andere besluitvormers op nationaal en regionale bestuursniveaus;

2 Organisaties, onderwijsaanbieders, leraren en trainers die werkzaam zijn in de oudereneducatie of dat willen worden;

3 Instanties die betrokken zijn bij het bevorderen van een betere kwaliteitvan leven voor ouderen, bijvoorbeeld door middel van  sociale integratie, actief en gezond ouder worden, vrijwilligerswerk en intergenerationele betrokkenheid;

4 Oudere leerders;

5. Academische en onderzoek gemeenschappen die onderzoek doen op het gebiede van ouderen en educatie.

In deze groepen bevinden zich  onderwijsfinanciers, beleidsmakers en beoefenaars; leeftijdsgebonden organisaties en ouderenorganisaties van mensen; relevante media, gezondheid, welzijn,huisvesting, sport- en kunstorganisaties  die met en voor ouderen werken.

Onze activiteiten

DATABASE

De succesvolle ontwikkeling van de database heeft ForAge veroorloofd  data voor gebruik door anderen toegankelijk te maken , samen te vatten en op te slaan. De ontwikkelde categorieën - beleid, onderzoek, evaluaties, statistische enquêtes, theorie en praktijk, EU-projecten - zijn bedoeld om het zoeken en analyseren gemakkelijker te maken. De huidige collectie is gebaseerd op de ervaringen en contacten binnen het partnerschap, maar anderen worden aangemoedigd om hun gegevens aan de database coördinatoren door te zenden door contact met ons op te nemen. De bruikbaarheid van de database wordt voortdurend geëvalueerd en aangepast waar en wanneer nodig en mogelijk.

WEBSITE

De ForAgewebsite maakt het mogelijk homepages voor alle de partners te creëren om relevante nationale, regionale en Europese informatie in hun eigen taal te plaatsen.   De website biedt ook links naar andere relevante organisaties en gebieden van mogelijk belang. ForAge is ook aanwezig op social media zoals Facebook. Net als de database, wordt de website regelmatig gemonitord op het gebied van het gebruik en de bruikbaarheid en  worden aanpassingen aangebracht indien nodig.

KWESTIES VAN BELANG EN ZORG

Uit een enquête onder de partners werden de eerste vraagstukken die zorg baarden geselecteerd en verder in het partnerschap ontwikkeld  door middel van workshops op haar eerste pan-Europese conferentie in 2012 en via het discussieforum op de website. Het betrof de volgende thema’s:

 • genderproblematiek in leren op latere leeftijd
 • het waarborgen van de stem van de oudere leerders
 • het betrekken van alle belanghebben-den in de strijd om het behoud van oudereneducatie.

De samenvatting van deze  debatten werd op de website geplaatst en nieuwe gesprekken werden geïnitieerd vanuit feedback en nader onderzoek.

ForAge onderneemt meer enquêtes om punten van zorg beter te benadrukken en de disucssie erover te bevorderen. Bovendien zet ForAge zich in om  via de website van discussie, conferentieworkshops, ForAge nieuwsbrieven, enquêtes, correspondentie met belangrijke instanties en de samenwerking met relevante netwerken en organisaties in debat te gaan over de volgende onderwerpen:

· Intergenerationele aspecten van leren op latere leeftijd

· Oudere mensen uit etnische minderheden, migranten en Roma-gemeenschappen - om hun leerbehoeften als ouderen te benadrukken

· Niet-leerders en leren in relatie tot social inclusion - de stem van niet-leerders

· Databeveiliging - op zoek naar de compatibiliteit van het verzamelen van gegevens en het bevorderen van een hogere (of liever geen) leeftijdsgrenzen in de gegevensverzameling over participatie in educatie

· Post-conflict leren en de rol van oudere  mensen daarbij  - het verkennen waar ouderen in gemeenschappen uit de conflictsituatie groeien

· Gezondheid en welzijn in het latere leven en de rol van het onderwijs

· Inzetbaarheid

· Oudere leerders en technologie 

· Europees Engels - de opkomst van nieuwe vormen van Engels als de meest gebruikte taal

binnen de Europese Gemeenschap en de gevolgen daarvan voor oudere studenten

· Oudere mensen en de nieuwe EU-onderwijs programma's - monitoring en commentaar op

ontwikkelingen

 

OVERLEG

Het ForAge partnerschap gebruikte een nieuw vormgegeven informatiefolder om de wereld te informeren over haar bestaan. Grote relevante organisaties, maar ook andere netwerken, programma's en projecten werden uitgenodigd om samen te werken om informatie en expertise beter te delen en maatschappelijke aandacht te vragen voor gedeelde problemen en zorgen. De eerste partnerschapbijeenkomst in  Leicester in februari 2012 bood de gelegenheid om vertegenwoordigers van het Britse nationale agentschap, de Europese

Commissie en vertegenwoordigers van de nationale Britse overheid, verantwoordelijk voor volwasseneneducatie in discussie te gaan als voorbeeld van de mogelijkheden van waar ForAge van waarde en invloed kan zijn. De eerste pan-Europees conferentie in Limassol in oktober 2012 bood de gelegenheid om met andere Europese projecten en netwerken werk te delen en inzicht te krijgen in situatie in Cyprus vanuit het perspectieg van de regering, loklae autoriteiten en andere partijen.

Momenteel circuleert een bericht  van ForAge onder de partners en hun  eigen nationale of regionaleoverheden en andere relevante belangrijke agentschappen over belangrijke kwesties  voor commentaar, inspirerende verbinding en samenwerking.

ForAge hield zijn 2de pan-Europese conferentie in Boedapest, Hongarije, in oktober 2013. Een jaar later, in 2014, is het laatste evenement gepland in  Lissabon, Portugal. In Lissabon zal er een reeks van sprekers en medewerkers zijn die Europa vertegnwoordigen op alle gebieden van overheden, wetenschappelijk onderzoek, ouderen, en praktische programma's.  De dialoog met de nationale en regionale overheden zullen worden dooorgezet en de thema’s zoals boven beschreven zullen selectief gebruikt worden in sommige correspondentie. Enquêtes ontwikkeld door het ForAge team zullen ook worden gebruikt als instrumenten voor overlegsituaties, niet alleen om meer informatie te verzamelen  oer kwesties die ForAge heeft aangekaart, maar ook om te weten te komen hoe anderen  de rol van ForAge zien en beoordelen.

NEWSLETTER

Zes edities van de ForAgenewsletter  met de focussen op onze ontwikkelingen en vorderingen zijn op grote schaal verspreid en ter beschikking gesteld in de  taal van alle partnerlanden.

De newsletters zullen ForAge blijven promoten en  belangrijke kwesties benadruken, maar zullen ook verslag uitbrengen over de interne ontwikkelingen binnen ForAge.

Het overwinnen van moeilijkheden

Een eerste samenwerkingsverband van 17 partners in een snel veranderend en economisch vluchtig Europa is onlosmakelijk verbonden aan problemen die haar belagen en ForAge is daarop geen uitzondering.

Twee partners haakten af als gevolg van de economische omstandigheden. Veranderingen of het op belangrijke momenten niet-beschikbaar zijn  van personeel  voor het leiden of het leveren van  de workpackages hadden hun invloed op een aantal cruciale gebieden van de scope en planning die nodig is om een basis te creëren voor alle andere gebieden van het werk.  Deze problemen leidden tot vertragingen, maar hebben geen ernstige impact op gehad  op de voortgang of de richting van het werkplan van ForAge.

U en ForAge

De ForAgewebsite geeft informatie over al het werk en het partnerschap. De database heeft eenaanzienlijke hoeveelheid nuttige data. Wij hopen dat u die blijft gebruiken

Als u contact wilt zoeken met ForAge, hetzij via website links of op een meer actieve manier (zoals wie ons wil helpen om de toekomst te verkennen en daarvan deel uit te maken, dan bent u van harte welkom. Als u vragen hebt evenzo.

En heeft u antwoorden op onze vragen, deel ze dan met ons.

Als u nog relevante gegevens heeft, kunt u deze naar ons sturen .

Als u een netwerkpartner wilt zijn, dan kunt u contact met ons opnemen.

www.foragenetwork.eu

jim.soulsby@btinternet.com, ForAge Facilitator, november 2013

 

NEWSLETTER 6

Het Europese Year 2012 – een terugblik

door Sergio Andreis, Lunaria

sergio1

Het  Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties, 2012,  was bedoeld om het bewustzijn te vergroten over welke bijdrage ouderen aan de samenleving leveren. Geprobeerd is beleidsmakers en belanghebbenden aan te moedigen op alle niveaus actie te ondernemen om betere moge-lijkheden voor actief ouder worden te creëren en de solidariteit tussen de verschillende generaties te versterken.

Een grote verscheidenheid aan uitkom-sten

In december 2012 werd een korte film verspreid door de Europese Commissie, die de resultaten van het Europees Jaar 2012 samenvat. Aan de officiële EY 2012 evenementen namen maar liefst 38 presidenten, premiers en ministers deel, samen met in totaal 5.000 deelnemers. Aan de seniorkrachtdagen hebben in de hele EU meer dan 11.000 burgers deelgenomen en meer dan 420 scholen hebben geparticipeerd in de generations @ school-activiteiten. Er zijn in totaal 337 evenementen georganiseerd voor EY 2012, uitmondend in 6162 gedrukte artikelen, 3432 online artikelen, 329 tv-uitzendingen en 1.578.000 bezoekers op de Europees Jaar website.

Het slotevenement van EY 2012 werd gehouden op 10 december in Nicosia, georganiseerd door het EU-voorzitterschap van Cyprus. Het Europees Jaar 2012 mobiliseerde een groot aantal belanghebbenden in heel Europa om actief ouder worden en betere verhoudingen tussen de generaties te bevorderen. Het gaf aanleiding tot honderden nieuwe initiatieven en evenementen op Europees, nationaal, regionaal of lokaal niveau, die te maken hebben met werkgelegenheid, maatschappelijke participatie en het zelfstandig wonen van ouderen.

De lancering van beleidsinitiatieven

Daarnaast ontwikkelden de EU-lidstaten samen met de Europese Commissie de Guiding Principles for Acitve Ageing and Solidarity between Generations die op 6 december 2012 werden onderschreven door de ministers sociale zaken van de EU. Deze guidelines zijn gericht aan de lidstaten, regio's en steden, bedrijven en andere relevante organisaties die een rol spelen bij de verdere verbetering van voorwaarden voor actief ouder worden in de komende jaren.

Op de afsluitende conferentie, werd een nieuwe Active Ageing Index (AAI) voor het eerst aan het publiek gepresenteerd. De AAI is ontwikkeld als een gezamenlijk project van de Europese Commissie en de Economische Commissie voor Europa (ECE) van de Verenigde Naties. De index helpt de EU-lidstaten om uitdagingen en niet gerealiseerde potentieel te identificeren en de vorderingen op het gebied van actief ouder worden te monitoren.

Veel lidstaten hebben gebruik gemaakt van de politieke dynamiek die door het Europees Jaar 2012 om belangrijke beleidsinitiatieven te lanceren. Een overzicht:

• Oostenrijk presenteerde een Federaal Plan voor Senioren in januari 2012.

• België heeft  in november 2012 een nieuwe Federale Adviesraad voor Ouderen opgericht.

• In Duitsland liep een bewustwordingscampagne. Het Duitse Anti-Discriminatie Bu-reau had 2012 uitgeroepen tot het Jaar tegen leeftijdsdiscriminatie.

• Ierland besloot dat elke gemeente een eigen Age-Friendly County programma zal hebben tegen het einde van 2013.

• In Polen is in augustus 2012 een overheidsprogramma aangenomen voor Sociale activiteiten voor oudere burgers in de periode  2012-2013.

Uitdagingen overwinnen

forageIn zijn slotwoord aan de Cyprus-conferentie zei László Andor, EU-commissaris voor Werkgele-genheid, Sociale Zaken en Inclusie, dat het Europees Jaar 2012 een belangrijke mijlpaal is geweest in de inspanningen om de ontwikkeling van het beleid inzake actief ouder en initiatieven te ondersteunen. Hij zei dat hij 'onder de indruk was van de inzet en de innovatieve ideeën die honderden organisaties, bedrijven en particulieren in heel Europa getoond hebben om oudere mensen toenemende kansen te geven om werk te houden en deel te nemen in de economie en de samenleving.
De commissaris zei: "Het maakt me ervan overtuigd dat we kunnen slagen in het aanpakken van de uitdagingen van een vergrijzende bevolking. Ik moedig u aan uw inspanningen ook voort te zetten nadat het Europees Jaar voorbij is'. Terwijl we uitzien naar de resultaten van de evaluatie van de EY 2012 uitgevoerd door Ecorys, kunnen we inderdaad onze inspanningen hoog houden om actief ouder worden en leren op latere leeftijd te bevorderen door middel van de activiteiten en werkzaamheden van het ForAge-netwerk.

NEWSLETTER 5

door Jim Soulsby, mei 2013, jim.soulsby@btinternet.com

Het is een deel van de missie van het ForAge netwerk is om kwesties te onderzoeken, die zij en anderen belangrijk vinden.

In het eerste jaar van ons werk werden drie ondrwerpen voor verdere discussie  aangemerkt. We zijn op zoek naar advies over de volgende actuele en relevante kwesties. Deze zijn gedestilleerd via een vragenlijst verspreid binnen het hele netwerk en besproken op ons eerste Europese consultatieve evenement in Cyprus tijdens de ForAge conferentie in oktober 2012.

De kwesties, alsmede onze laatste samenvatting van het advies en enkele onopgeloste vragen, worden hieronder uiteengezet. De discussie rond deze thema’s is nog 2 maanden open via onze website en wij nodigen u uit om mee te doen. Wij zullen daarna een samenvatting maken van de debatten en nieuwe discussies arrangeren.

Stakeholders bij oudereneducatie betrekken

•  Financiering van  leren neemt af in Europa - voor de hele volwasseneneducatie, niet alleen ouderen. Voor zover er sprake van is, vindt financiering vaak plaats via verschillende agentschappen, is gericht op de korte termijn en komt voornamelijk ten goede aan wie al educatieve mogelijkheden aanbieden.

    • Oudereneducatie is de verantwoordelijkheid van een breed scala van organisaties, niet alleen die van instellingen binnen de onderwijssector. Het Grundtvig-programma, onder andere, geeft aan dat leren op latere leeftijd wordt mogelijke gemaakt door een brede waaier van sectoren, maar dat er weinig bewijs van groeiende samenwerking in al deze sectoren en agent-schappen is.

.• Er moet een constante terugkoppeling over de voordelen van leren op latere leeftijd plaatsvinden, niet alleen naar het individu, maar naar alle maatschappelijke sectoren. Deze voordelen zijn economisch, sociaal, en gezondheidsgerelateerd  zowel in gezins- en familieverband als in de hele gemeenschap. Uit onderzoek blijkt dat nieuwe behoeften ontstaan ​​door een betere verspreiding van ervaringen en  getuigschriften van oudere leerders over de voordelen die ze naar hun idee hebben opgedaan.

Gender problematiek: leren voor mannen en vrouwen

  • Als het leren meer gericht zou zijn op de individuele behoeften van de aspirant-leerling dan zou er minder behoefte zijn om  gender-kwesties te behandelen. Deze individuele behoeften moeten ook culturele, nationale, klasse, ras-,  gender- en schooluitvalervaringen (succes / falen, segregatie, leeftijd van het verlaten, uitgebreide mogelijkheden, etc). weer-spiegelen.

  • De veranderingen in de verschillende samenlevingen binnen Europa hebben een nadelig effect gehad op het voorzien in plekken waar mannen uit de arbeidersklasse verbindingen aangaan met anderen binnen de gemeenschap.

  • Wanneer genderspecifieke leermogelijkheden worden gecreëerd,dan zou dat vooral moeten plaatsvinden op plekken waar mannen en  vrouwen elkaar ontmoeten - cafes, sportfaciliteiten, etc. Deze gelegenheden moeten gezien worden als een  eerste stap om mensen te stimuleren (niet te dwingen) tot andere plaatsen en vormen  van leren en / of andere gemeenschapactiviteiten.

 

Ouderen door leren een stem geven

• Oudere mensen raken om vele redenen in leren verwikkeld. Waarschijnlijk omdat ze altijd door educatieve activiteiten betrokken geweest zijn bij ​​leren, maar sommigen ook wegens persoonlijke redenen zoals veranderingen in hun leven op het gebeid van gezondheid, werkgelegenheid (of het ontbreken daarvan) etc. Weer anderen leren omwille van sociale of politieke veranderingen in de wereld om hen heen.

• Er zijn sterke getuigenissen van oudere legerders over wat oudereneducatie voor hen voor verschil heeft gemaakt in termen van vertrouwen, in staat zijn om de nodige informatie tot zich te nemen  om beslissingen te nemen en bij de besluitvorming zelf.

• Uit onderzoek blijkt ook dat de betrokkenheid bij het ​​leren (op alle leeftijden en in alle  stadia van het volwassen leven) gevoelens van welzijn en zich gezond voelen kan opwekken.

• Een groot deel van de tegenwoordig aan ouderen aangeboden educatieve mogelijkheden wordt omgeven door docenten en andere professionals die de neiging hebben om educatie enkel te benaderen vanuit een curriculum en niet noodzakelijkerwijs de behoeften, levensfase en het perspectief van hun toekomstige oudere leerlingen volledig te begrijpen.

• Er zijn veel onderzoeken naar de behoeften, ambities, successen en voortgangsroutes van oudere leerders, maar ze hoeven niet per se ons een perspectief te geven van de behoeften van de niet-leerders die veel talrijker zijn dan de oudere leerlingen.

• Al het eudcuatieve aanbod moet worden afgestemd op de behoeften van het individu en veel van die behoeften kunnen waarschijnlijk in verband gebracht worden met hun leeftijd of levensfase.

• Er zijn sterke bewegingen gericht op emancipatie en empowerment van ouderen en op het stimuleren van hun gezond ouder worden, maar ze maken meestal niet gebruik van de kracht en de mogelijkheden van educatie om ouderen te helpen de regie over hun eigen leven telaten houden. Ze creëren hun eigen empowerment agenda in termen van de problemen die ze moeten aanpakken of definiëren voor zichzelf hun eigen gezonde leefstijl.

• Educatie en leren van ouderen moet veel beter afgestemd worden op de andere aspecten van het politieke, sociale en economische leven, die een beduidend positievere en productievere maatschappij wensen te creëren voor oudere waarin ouderen zich gewaardeerd voelen.

Wij vragen u aan onze discussies deel te nemen. Als u het gevoel heeft dat er andere, even of meer belangrijke zaken te bespreken zijn, neem dan alstublieft ook contact met ons op via onze website.

 

NEWSLETTER 4

http://www.foragenetwork.eu

 Maak gebruik van het nieuwe ForAge webportal!

 

forage-en

Betekenis van het webportal

Het ForAge webportal is opgezet als het belangrijkste projectinstrument voor externe communicatie en disseminatie. Een andere functie van de website is het vasrtleggen en distribueren van de projectmaterialen en het vergemakkelijken van de communicatie tussen de partners. Het belangrijkste doel van de webportal is echter de interactieve communicatie met verschillende doelgroepen rond oudereneducatie. Om dit te bereiken wordt de website verdeeld in twee van elkaar onafhankelijke secties. De eerste sectie is gericht op de belangrijkste taken, die voortvloeien uit de uitvoering van het project en de daarbij behorende activiteiten. Het tweede deel is de database en deze is ontworpen om duurzaam te zijn en te blijven nadat aan de projectfinanciering een einde komt.

Wat vindt u op het ForAge webportal?

Het ForAger webportal biedt aan iedereen die daarin interesse heeft gestructureerde informatie over het huidige niveau van kennis, inzicht en begrip van de problemen en oplossingen van leren op latere leeftijd. ForAge is een project van iedereen en voor iedereen. Iedereen kan er de informatie die men nodig heeft vinden en iedereen kan daarvan profiteren. Het ForAge webportal is ontworpen om gevarieerde en helaas vaak verbrokkelde waardevolle gegevens te verzamelen en zal toegankelijk en bruikbaar zijn voor een breed publiek. Het webportal is ook bedoeld om mensen meer bewust te laten worden van de problemen, om ze te overtuigen van de waarde van leren op latere leeftijd en om het zelfvertrouwen van ouderen te vergroten om ook daadwerkelijk deel te nemen aan educatieve activiteiten.

Doelgroepen
De belangrijkste doelgroepen van het project zijn onder meer ouderen, deelnemers aan educatie, vrijwilligers en organisaties, docenten, managers en beleidsmakers in de volwasseneneducatie, onderzoekers, vakbondsvertegenwoordigers en ambtenaren, politici en bestuurders. De verschillende doelgroepen hebben ieder een eigen kleurcodering in de databasesectie om de zoektocht naar juiste informatie eenvoudiger te maken.

Database
Het belangrijkste deel van het webportal is de database. Deze bevat geselecteerde en gestructureerde informatie uit vele bronnen zoals beleidsstukken, onderzoeksmaterialen, conferentiebijdragen, speciale publicaties, nuttige links, nieuwsbrieven en veel andere informatie van diverse projecten. Het is de bedoeling dat dit onderdeel ook na de levensduur van het ForAgeproject functioneel en rendabel blijft.

Diensten
Speciale aandacht is besteed aan de vormgeving van de communicatie-instrumenten binnen het ForAge webportal. Zo is er het ForAge-discussieforum dat bedoeld is om de communicatie tussen alle potentiële gebruikers te bevorderen. Het forum wordt landsgewijs beheerd door de projectpartner in dat land. Een andere dimensie is de zoekmachine voor het ophalen van gegevens binnen en buiten de site. Het webportal is ook ontworpen om het pro-jectmanagement te ondersteunen. In het deel dat alleen voor leden toegankelijk is, bevinden zich de nodige middelen voor het structureren en opslaan van projectgegevens, werkdocumenten en updates. Dit gebied vergemakkelijkt het verzamelen en verspreiden van informatie over het project tussen de verschillende projectpartners.

National variaties en flexibiliteit

Het ForAgeproject is meertalig. Het webportal bestaat in evenveel taalvariaties als er partners zijn. De portal maakt het ook mogelijk de toolbar, titels en inhoud voor elke partner naar eigen wensen op maat aan te passen.  

 

NEWSLETTER 3

Conferentie A SOCIETY FOR ALL AGES

Learning to LIVE and learning for LIFE

Toekomstscenarios en strategieën

Ter gelegenheid van het EU- voorzitterschap van Cyprus

IMG_2228De ForAge conferentie 2012 werd gehouden in Limassol, georgani-seerd door de Cyprio-tische Adult Education Association (CAEA) van  8- 9 oktober. Een uitgebreid gezelschap was getuige van levendige en informatieve presentaties over de nieuwste nationale en Europese ontwikkelingen rond oudereneducatie. Er was ook gelegenheid voor vragen en discussie in workshops.
 

De deelnemers aan de conferentie werden verwelkomd door de voorzitter van CAEA, tevens voorzitter van het organisatiecomité, Klitos Symeonides en door professor John Benyon, Universiteit van Leicester, Verenigd Koninkrijk, namens het ForAge netwerk. Er werd ook een enthousiasmerende boodschap voorgelezen namens IMG_2226de minister van Onderwijs en Cultuur, Republiek Cyprus, de heer George Demosthenous.

IMG_2289De openingsceremonie omvatte een zeer indrukwekkende dansvoorstelling door een groep van dove mensen, deelnemers aan dansactiviteiten in centra voor volwassenenonderwijs in Cyprus.
Martina Ni Cheallaigh, werk-zaam bij de Adult Education en Grundtvig sectie van DG Onderwijs en Cultuur van de Europese Commissie, hield de opening key-note speech. Sprekend over het thema 'Het is nooit te laat om te leren' gaf ze een overzicht van een aantal EU-programma's, met inbegrip van Grundtvig, en ook de Europese acties zoals het Europees Jaar voor Actief Ouder worden en Solidariteit tussen de Generaties. Mevrouw Cheallaigh stond stil bij verschillende positieve effecten van deze initiatieven.

Vervolgens sprak Dr Katerina Popovic, vice-voorzitter van de European Association for Adult Education (EAEA), die een interessante en stimulerende uiteenzetting gaf over het EAEA beleidsdebat over actief ouder worden en educatie, zoals dat plaatsgevonden had in Brussel, op 27 september 2012.                                                                   

 

IMG_2330IMG_2346De eerste ochtend van de conferentie werd afgesloten met een presen-tatie door Jumbo Klercq, directeur van het Nederlandse adviesbureau The Elephant Learning in Diversity, tevens lid van het organisatiecomité. Hij maakte  de context voor leven op later leeftijd duidelijk en presenteerde drie toekomstscenario's voor een samenleving van alle leeftijden:
1. Big Competition scenario: grote concurrentie tussen aanbieders van onderwijs, meer onafhankelijke trainers en meer vrijwillige medewerkers.
2. Het Edumade-scenario: positieve resultaten van educatie op de markt, op maat gemaakt, meer stakeholders en meer investeringen in leeromgevingen.                                                                        3. Het Back To The State scenario: meer invloed en interventies door nationale en lokale overheden, meer aandacht voor inzetbaarheid (employability) en een grotere verplichting om de ​​social return on investment te bewijzen.

Na de lunch ging de conferentie verder met workshops sessies over drie thema's:
• Het betrekken van meer stakeholders bij oudereneducatie.
IMG_2448• Gendervraagstukken: leren voor mannen en vrouwen.
• Ouderen een stem geven door leren.

De workshops werden gevolgd door een plenaire sessie met feed-back vanuit de workshops, geleid door Jim Soulsby, facilitator van het ForAge netwerk. Er vond discussie plaats over de drie thema's en hun context, hun actualiteit, hun relevantie en hun relatie tot ForAge. Dit was een goede gelegenheid voor de aanwezigen hun eigen kennis en ervaring uit te wisselen en te delen. De conferentie vervolgde met drie plenaire presentaties over nationale initiatieven. Dr Alexis Kokkos schetste de Griekse volwasseneneducatie als systeem en beschouwde de huidige positie en recente innovatieve benaderingen. IMG_2235

mit" name="searchOut" id="frmsearchForm-searchOut" value="Beyond this site" />
ganisations, providers, teachers and trainers in later-life learning">
 • Websites
 • Projects
 • Knowledge Sources