Activiteiten

Overzicht van activiteiten in het project 

 

Het ForAge partnerschap onderneemt een aantal gezamenlijke activiteiten om het werk van het netwerk bekend te maken en voort te zetten. Deze activiteiten maken onderdeel uit van de oorspronkelijk samenwerkingsoverneenkomst tussen partners en het Lifelong Learning Programme van de Europese Unie. Het is ontworpen om een gezamenlijke praktijk neer te zetten en om de creatie van een duurzaam, pan-Europees netwerk voor oudereneducatie te onderbouwen.

Transnationale bijeenkomsten bieden een focus voor de intensieve werkzaamheden van het ForAge team. De interne bedrijfsprocessen van het netwerk worden herzien en geactualiseerd en publieke evenementen stellen partners in staat elkaar te ontmoeten en samen te werken met nationale en Europese collega's om het bereik en de invloed van het netwerk uit te breiden.

Het onderhouden van contact met deze bredere netwerken is een cruciaal aspect van ForAge en daarom worden regelmatig nieuwsbrieven en updates over specifieke thema's uitgebracht om belangstelling en inzet voor ForAge te ondersteunen. Ga naar de pagina nieuwsbrieven om meer te leren over ForAge.

2-4 oktober 2013

Transnationale Partnerbijeenkomst 3

De agenda voor deze bijeenkomst omvat een voortgangsbespreking van het verloop van alle acht werkpakketten van het project, reflectie op het interim rapport en overeenstemming bereiken over de werkzaamheden in de volgende fase van het project; verder  voortzetting van de discussie over de duurzaamheid en de toekomst op langere termijn zowel van de producten als de resultaten van het project.
 

30 september – 1 oktober 2013 Boedapest

ForAge tweede internationale conferentie: De toekomst van het leren van ouderen in Europa – leren uit ervaring

Het ForAge netwerk houdt deze pan-Europese conferentie die samenvalt met de Internationale Dag van de Ouderen ( 1 oktober) van de Verenigde Naties om trends en ontwikkelingen in de oudereneducatie te bestuderen en te onderzoeken wat er van de ervaring van Europese initiatieven op dit gebied kan worden geleerd.

 

31 juli 2013

ForAge Interim Rapport ingediend bij EACEA

 

Juni 2013

Voltooiing door projectpartners van de resultaten van de verkennende ForAge studie “Een visie voor de toekomst”.

Verspreiding van  de uitnodiging voor de komende ForAge  tweede internationale conferentie in Boedapest, 30 september – 1 oktober 2013.

ForAge Nieuwsbrief 6 – een terugblik op het Europese jaar- gepubliceerd.

 

Mei-Augustus 2013

Belangrijkste invoergegevens in de ForAge Database gezet.

 

Mei 2013

ForAge Nieuwsbrief 5 – discussie over het betrekken van belanghebbenden, gender vraagstukken en ouderen een stem geven-  gepubliceerd.

Experimenten met ForAge Forum op de website.

 

April 2013

ForAge database  geherstructureerd en gegevens herverdeeld. Invoer van gegevens voortgezet.

 

Februari 2013

Experimenten met ForAge Forum op de website.

 

Januari 2013

ForAge Nieuwsbrief 4 – het ForAge webportal - gepubliceerd.

 

December 2012 - Januari 2013

Website gevuld met gegevens. Database categrorieën uitgeprobeerd en initiële data ingevoerd.

 

20 december 2012

Evaluatieverslag eerste ForAge Internationale Conferentie Limassol verspreid (WP7).

Evaluatierapport van de tweede transnationale partnerbijeenkomst verspreid (WP7)

 

9 november 2012.
Werkplan werkpakket 3 (Het maken en implementeren van het ForAge Network)
verspreid  onder partners

10-12e oktober 2012, Limassol
2e Internationale Partner Meeting
De vergadering van partners gericht op de ontwikkeling van de werkpakketten 3 (Hhet maken en implementeren van de hak Network) en 4 (opzet en opbouw van website en database). Partners gehoord en evaluatierapport van het project activiteiten tot op heden besproken (werkpakket 7)

8 - 9 oktober 2012, Limassol
ForAge Internationale conferentie: "A Society for All Ages -Learning to Live an learning for Life."                                                                                     

De ForAge conferentie werd gehouden ten tijde van het voorzitterschap van Cyprus in de EU. 56 deelnemers maakten van de gelegenheid gebruik om over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van oudereneducatie, Europees zowel als nationaal, te horen en informatie en ervaring uit te wisselen. Er waren workshops over het identificeren van stakeholders, gendervraagstukken bij het leren op latere leeftijd, en hoe ouderen een stem te geven door educatie.

16 augustus 2012
ForAge Nieuwsbrief 2 gepubliceerd

20 juli 2012                                                                                                                                     ForAge Project Folder gepubliceerd

28 mei 2012
Werkpakket Activity Management Plan en projectplanning verspreid onder de partners

15 mei 2012
Evaluatierapport van eerstet International Meeting verspreid onder de partners

17 april 2012
Project evaluatiekader verspreid onder de partners

15 april 2012
Eerste ForAge Nieuwsbrief gepubliceerd

14 april 2012
Web Graphics en structuur
Partners stemmen over belangrijke aspecten

16 maart 2012, Leicester
Database en Website Planning Meeting
Vertegenwoordigers van Leicester University en de Association for Education and Ageing hebben een ontmoeting met collega's van IMDB (Tsjechië) en BiaNet (Oostenrijk) om de details van de structuur en de inhoud van de ForAge database en website te bespreken en de rollen en verantwoordelijkheden van specifieke partners te doordenken

08-10 februari 2012, Leicester
Eerste International Partner Meeting
De eerste partner bijeenkomst van het ForAgeproject werd gehouden in Leicester waar het project wordt gecoördineerd door het de Universiteit van Leicester's Instituut voor Lifelong Learning van e Universiteit van Leicester (dat een internationale reputatie heeft voor werk op het gebied van ouderen en een leven lang leren), in samenwerking met de Association for Education and Ageing  (AEA). Het Leicester team wordt geleid door Jim Soulsby als ForAge Network Facilitator.
Op deze vergadering worden presentaties gegeven en besproken van alle acht werkpakketten die deel uitmaken van het project; er worden afspraken gemaakt over het werkplan om de drie jaar van het project, maar vooral de komende negen maanden (waarvoor de prioriteiten en verantwoordelijkheid in kaart gebracht zijn) in goede banen te leiden; financiële zaken worden ujitgewerkt en verduidelijkt en er woren afspraken gemaakt over het beheer en contractuele kwesties.
De burgemeester van Leicester, Robert Wann, en de vice-kanselier van de Universiteit van Leicester, Professor Sir Robert Burgess, zijn aanwezig bij de officiële lancering van ForAge aan de Universiteit van Leicester op woensdag 8 februari 2012.

1 januari 2012  Start van het project 


mit" name="searchOut" id="frmsearchForm-searchOut" value="Beyond this site" />
rganisations, providers, teachers and trainers in later-life learning">
  • Websites
  • Projects
  • Knowledge Sources